Награди

Успехот, вредностите и развојниот пат на Македонијалек континуирано е следен со награди, признанија и пофалници.

 


golden-arch-of-europe-for-quality-and-technology-business
Награда за квалитет “Златен Свод” од Business Initiative Directions Франкфурт, 2003 година. Golden Arch of Europe for Quality and Technology Business Initiative Directions. 

london

Golden Medal for Quality and Efficiency – Лондон, 2003 година. Златен медал за квалитет и ефикасност на Интернационалниот Самит на Global Rating. 


golden-medal-for-quality-and-efficiency
Golden Medal for Excellence in Business Practice – Женева, 2003 година. Златен медал од одборот на организацијата за исклучителност во бизнисот. 

Признание за општествено одговорни практики – 2008 година, за проектот: “Партнер на клиентите” во категоријата: “Однос со снaбдувачи / потрошувачи”.


Национална награда за општествена одговорност  – 2008 година за проектот: “Вработените највреден капитал на претпријатието” во категоријата: “Однос со вработените”.


"Рециклирање на хартија"Признание за општествено одговорни практики – 2008 година, за проектот: “Рециклирање на хартија” во категоријата:  “Животна средина”.


Национална награда - 2011 година.

Национална награда – 2011 година. Прво место за проектот: “Унапредување на квалитетот на работните процеси” во категотијата: “Односи со вработени” кај мали и средни претпријатија. 


Национална награда - 2011 година. ПризнаниеНационална награда – 2011 година. Признание за проектот: “Унапредување на односите со клиентите” во категоријата: “Односи на пазарот кај мали и средни претпријатија”.