Организација

Севкупната поставеност и организираност на структурните единици во Македонијалек е во согласност со строгите критериуми на организираност и функционалност на системот за управување со квалитет, како и во согласност со меѓународните стандарди на сертифицираниот систем за квалитет ISO 9001: 2008

Генерални менаџери:
Ана Димитровска
Драган Момчиловиќ

Сектор за квалитет

Сектор за набавка

• Сектор за продажба

Сектор за маркетинг

Сектор за логистика

Сектор за информатичко комуникациски технологии

Сектор за корпоративни служби

• Сектор за финансии, сметководство и правни работи

Makedonijalek macro chart